Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

ΡΑΕ: Εγκρίθηκαν τα Τιμολόγια στα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην έγκριση των τιμολογίων διανομής για τα δίκτυα φυσικού αερίου της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Θεσσαλίας καιτης Λοιπής Ελλάδας.

Κατά τη διαδικασία έγκρισης των τιμολογίων διανομής, η ΡΑΕ έλαβε υπόψη την εισήγηση των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας, καθώς και τις παρατηρήσεις και προτάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των δύο (δημοσίων διαβουλεύσεων που διενεργήθηκαν κατά τη διαδικασία έγκρισης του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής φυσικού αερίου και αφορούσαν τα τιμολόγια διανομής.

Στόχος των σχετικών αποφάσεων είναι η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της επαληθευσιμότητας, και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των χρηστών. 

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχο της Αρχής αποτελεί η διασφάλιση της ανάπτυξης των δικτύων διανομής σε νέες περιοχές καθώς και η αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου στα υφιστάμενα δίκτυα με την προϋπόθεση ότι οι νέες επενδύσεις θα είναι οικονομικά αποτελεσματικές και θα διατηρούν το επίπεδο των τιμολογίων σε ανεκτά για τον καταναλωτή επίπεδα.

Υπό το πρίσμα αυτό διαμορφώθηκαν οι ακόλουθοι παράμετροι ως βασικές συνιστώσες για την έκδοση των τιμολογίων:

- Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC), ονομαστικό προ φόρων=9,23%.

- Η έγκριση ετήσιου Απαιτούμενου Εσόδου διενεργείται στη βάση ρυθμιστικής περιόδου τεσσάρων ετών για κάθε δίκτυο διανομής διακριτά.

- Ο επιμερισμός του προς ανάκτηση ετήσιου απαιτούμενου εσόδου στις κατηγορίες των τελικών πελατών διενεργείται βάσει της εγκατεστημένης ισχύος των μετρητών.

- Τα τιμολόγια διανομής συντίθενται από δύο επιμέρους χρεώσεις: α) βάσει συντελεστή δυναμικότητας (Capacity charge), β) βάσει συντελεστή ενέργειας (Commodity charge).

- Τα τιμολόγια διανομής ανά κατηγορία Τελικών Πελατών διαχωρίζονται κατ’ ελάχιστον σε Οικιακό, Εμπορικό και Βιομηχανικό Τιμολόγιο.

Τα τιμολόγια Διανομής θα ισχύσουν από την 1η Δεκεμβρίου 2016.

Αττική

Τα τιμολόγια της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής του Διαχειριστή ΕΠΑ Αττικής, ανά κατηγορία πελατών, διαμορφώνονται ως εξής: 

Κατηγορία Πελατών - Συντελεστής Δυναμικότητας (€/ΜWh/h) -  Συντελεστής Ενέργειας (€/MWh)
Οικιακό: 1.110,0971 - 14,2388 
Εμπορικό: 1.110,0971 - 14,2388 
Βιομηχανικό: 4.472,5968 - 0,6811 
Κλιματισμός/Συμπαραγωγή: 1.109,4665 - 3,7418

Θεσσαλονίκη

Τα τιμολόγια της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής του Διαχειριστή ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ανά κατηγορία πελατών, έχουν ως εξής: 

Κατηγορία Πελατών - Συντελεστής Δυναμικότητας (€/ΜW/έτος) - Συντελεστής Ενέργειας (€/MWh)
Οικιακό: 445,1613 - 11,7426 
Εμπορικό: 445,1613 - 11,7426 
Βιομηχανικό: 1.780,8689 - 0,2840

Θεσσαλία

Τα τιμολόγια της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής του Διαχειριστή ΕΠΑ Θεσσαλίας, ανά κατηγορία πελατών, είναι τα εξής: 

Κατηγορία Πελατών  Συντελεστής Δυναμικότητας (€/ΜW/έτος) - Συντελεστής Ενέργειας (€/MWh)
Οικιακό: 516,0610 - 12,7956 
Εμπορικό: 516,0610 - 12,7956 
Βιομηχανικό: 2.064,5265 - 0,3458 

Υπόλοιπη Ελλάδα

Τα τιμολόγια της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής της ΔΕΠΑ, ανά κατηγορία πελατών, είναι εξής:

Στερεά Ελλάδα
Κατηγορία Πελατών  Συντελεστής Δυναμικότητας (€/ΜW/έτος)  Συντελεστής Ενέργειας (€/MWh)
Οικιακό: 1.215,9952 - 13,2961 
Εμπορικό: 1.227,1978 - 11,2185 
Βιομηχανικό: 7.199,9160 - 0,5567 

Κόρινθος
Κατηγορία Πελατών - Συντελεστής Δυναμικότητας (€/ΜW/έτος) - Συντελεστής Ενέργειας (€/MWh)
Βιομηχανικό: 5.726,1368 - 1,1630 

Κεντρική Μακεδονία
Κατηγορία Πελατών - Συντελεστής Δυναμικότητας (€/ΜW/έτος) - Συντελεστής Ενέργειας (€/MWh)
Οικιακό: 782,5550 - 11,4412 
Εμπορικό: 819,7896 - 7,4448 
Βιομηχανικό: 4.511,8945 - 0,4166
 
Πηγή energia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου