Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

ΡΑΕ: Καθορισμός Τιμών των Ρυθμιστικών Παραμέτρων για την Εφαρμογή της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων

Η ΡΑΕ ανακοίνωσε την απόφασή της για τον καθορισμό τιμών των ρυθμιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων (ΦΕΚ Β΄2763/02.09.2016), συμπεριλαμβανομένων των τιμών ανώτατης στάθμης ασφαλείας ταμιευτήρα, προκειμένου για την εφαρμογή τους κατά το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου ως 31 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ αποφάσισε: 

Α) Τον καθορισμό των τιμών των ρυθμιστικών παραμέτρων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων (ΦΕΚ Β΄2763/02.09.2016), σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παραγρ. 5 του ΚΣΗΕ, ως εξής: 

(α) TOLup,i=TOLdn,i=5% για όλους τους ταμιευτήρες. (β) VCmax=150€/MWh. (γ) k1=k2=3 για όλους τους ταμιευτήρες. Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν μεταβατικά, για το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής της Μεθοδολογίας, ήτοι από την 1η Οκτωβρίου 2016 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

Β) Τον καθορισμό των τιμών της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα (Rsec) κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων (ΦΕΚ Β΄ 2763/02.09.2016) καθώς και το Άρθρο 262 του ΚΔΕΣΜΗΕ, ως εξής: 

ΥΗΣ-Ταμιευτήρας Rsec (m): Κρεμαστά 260,0 Καστράκι 145,4 Στράτος 68,1 Ιλαρίωνας 380,0 Πολύφυτο 290,0 Σφηκιά 145,0 Ασώματα 85,1 Θησαυρός 355,0 Πλατανόβρυση 226,0 Πουρνάρι Ι 112,0 Πουρνάρι ΙΙ 38,0 - 10 - Αώος 1.335,0 Λάδωνας 408,0 Πλαστήρας 787,0.

Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν μεταβατικά, για το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής της Μεθοδολογίας, ήτοι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016. Οι τελικές ετήσιες τιμές θα καθοριστούν έπειτα από νεότερη εισήγηση του ΑΔΜΗΕ, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί στη ΡΑΕ έως την 31η Οκτωβρίου 2016, ανελαστικώς, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 10 του άρθρου 262 του ΚΔΕΣΜΗΕ. 

Γ) Μεταβατικά, για τον έλεγχο τήρησης του κανόνα της περίπτωσης Β της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του ΚΣΗΕ, και έως ότου ολοκληρωθεί η απαιτούμενη τροποποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την υλοποίηση του κανόνα εγκυρότητας που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τη συνεχή παρακολούθηση από τον ΛΑΓΗΕ των υποβληθέντων Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για άντληση και των αντίστοιχων Τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης από τη ΔΕΗ Α.Ε., και την άμεση ενημέρωση της ΡΑΕ, για τις περιπτώσεις παραβίασης του εν λόγω κανόνα.
 
Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου