Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

ΑΔΜΗΕ: Οι Συμμετέχοντες στη Διακοψιμότητα Πρέπει να Υποβάλουν Νέα Αίτηση για τους Διαγωνισμούς του ’17

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, οι Καταναλωτές οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου που τηρεί ο Διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρισμού της χώρας, προσκαλούνται να αποστείλουν νέα ‘Αίτηση Εγγραφής Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου’ ώστε να δηλώσουν τη Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύ για κάθε τύπο ΥΔΦ (ΥΔΦ1 και ΥΔΦ2) για το έτος 2017 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016. Στη νέα ‘Αίτηση Εγγραφής Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου’ πρέπει να συμπληρωθούν μόνο τα ‘Γενικά Στοιχεία Θέσης Κατανάλωσης’, η ‘Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύς για τον Τύπο ΥΔΦ1’ για το έτος 2017, η ‘Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύς για τον Τύπο ΥΔΦ2’ για το έτος 2017 και τυχόν άλλα στοιχεία που έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με την αρχική αίτηση.

Τονίζεται ότι οι Καταναλωτές για τις Θέσεις Κατανάλωσης για τις οποίες δεν θα υποβληθεί νέα ‘Αίτηση Εγγραφής Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου’ στην οποία να δηλώνεται η Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύς για τον Τύπο ΥΔΦ1 ή/και ΥΔΦ2 για το έτος 2017 μέχρι την παραπάνω προβλεπόμενη προθεσμία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες που αφορούν στην παροχή της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου για το έτος 2017, αρχής γενομένης από την δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
Υπενθυμίζεται ότι η Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύς για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου ορίζεται ως το προκαθορισμένο μέγιστο επίπεδο κατανάλωσης ενεργού ισχύος σε MW για το οποίο ο Καταναλωτής δεσμεύεται ότι έχει την τεχνική δυνατότητα να μην υπερβαίνει μετά από Εντολή Περιορισμού Ισχύος του Διαχειριστή του Συστήματος. Ο Καταναλωτής δηλώνει την Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύ για κάθε Θέση Κατανάλωσης και Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ) για το έτος 2017 με ακρίβεια 0,1 MW. Η παραπάνω δήλωση της Μέγιστης Διατηρήσιμης Ισχύος ανά Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου και Θέση Κατανάλωσης δεν μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2017.
Σχετικά με την Μέγιστη Ιστορική Ισχύ που θα ισχύει για το ημερολογιακό έτος 2017 αυτή υπολογίζεται σε MW για κάθε Θέση Κατανάλωσης με ακρίβεια 0,1MW από τον Διαχειριστή του Συστήματος για τους καταναλωτές Υψηλής Τάσης και τον Διαχειριστή του Δικτύου για τους καταναλωτές Μέσης Τάσης. Η Μέγιστη Ιστορική Ισχύς για το έτος 2017 ισούται με τη μέγιστη μετρούμενη ωριαία κατανάλωση ενέργειας σε MWh ανά ώρα για τη συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης για την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου του έτους 2011 μέχρι και 30η Νοεμβρίου του έτους 2016. Όσον αφορά σε νέες συνδέσεις χωρίς δεδομένα ωριαίων μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας για την προαναφερθείσα περίοδο για τον υπολογισμό της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες μετά την 30η Νοεμβρίου 2016 μετρήσεις ωριαίας κατανάλωσης ενέργειας μέχρι και το μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης.
Στη συνέχεια ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του, αναφορικά με τις Δημοπρασίες Διακοπτόμενου Φορτίου για το έτος 2017, το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου και το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο ανά Θέση Κατανάλωσης και ανά τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.
Αρχεία:
«Αίτηση Εγγραφής Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου»

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου