Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο για την Αδειοδότηση των Πρατηρίων και τα Εναλλακτικά Καύσιμα

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, και λοιπές διατάξεις».

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων κατ' εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας, επανακαθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και τροποποιούνται συναφείς διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
Αναλυτικά από την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Ορίζεται ως σκοπός των προτεινομένων διατάξεων:
- η ενσωμάτωση της προαναφερόμενης Οδηγίας, προκειμένου ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και εν γένει από τα υγρά συμβατικά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών,
- ο καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου,
- ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για την επαναφόρτιση, τα σημεία ανεφοδιασμού, καθώς και τον τρόπο πληροφόρησης των χρηστών.
Δίδονται οι απαραίτητοι ορισμοί για την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Θεσπίζεται εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
- αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και της μελλοντικής ανάπτυξης της αγοράς,
- μέτρα για την επίτευξη εθνικών σκοπών και στόχων, οι οποίοι καθορίζονται με συνεκτίμηση της εθνικής, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ζήτησης, αλλά και των αναγκών των διαφόρων μέσων μεταφοράς,
- μέτρα για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις υπηρεσίες δημοσίων μεταφορών και καθορισμός των αστικών / προαστιακών, άλλων πυκνοκατοικημένων περιοχών και δικτύων που εξοπλίζονται με προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης /ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG),
- αξιολόγηση για την εγκατάσταση σημείων ανεφοδιασμού με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε λιμένες και ηλεκτρικού ρεύματος σε αερολιμένες.

Προβλέπεται η δυνατότητα διαβούλευσης με άλλα κράτη μέλη, με σκοπό το συντονισμό και τη συνοχή των προαναφερόμενων μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και αναφορικά με το περιβάλλον και την προστασία του κλίματος.

Εξειδικεύονται τα μέτρα για τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια, υδρογόνο και φυσικό αέριο στις μεταφορές και τίθενται τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα ύπαρξης ικανού αριθμού σημείων επαναφόρτισης / ανεφοδιασμού και υλοποίησης των επιμέρους δεσμεύσεων (τέλος του έτους 2020 ή του 2025 ή του 2030, κατά περίπτωση).

Προσδιορίζεται το πλαίσιο βάσει του οποίου οι διαχειριστές δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης (Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο) αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια. Οι διαχειριστές παρέχουν τις υπηρεσίες επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων βάσει συμβολαίου με τους πελάτες ή με επί τούτω (ad hoc) χρεώσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Θεσπίζεται η υποχρέωση της πολιτείας να ενημερώνει τους χρήστες για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, βάσει των ευρωπαϊκών ή/και εθνικών προτύπων.

Τα ειδικότερα θέματα του εθνικού πλαισίου για την ανάπτυξη αγοράς εναλλακτικών καυσίμων καθορίζονται με κ.υ.α., τα δε συναρμόδια Υπουργεία οφείλουν να αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για:
- τα θεσπιζόμενα νομικά μέτρα (νομοθετικά, διοικητικά μέτρα),
- τα χορηγούμενα άμεσα κίνητρα, τα φορολογικά κίνητρα καθώς και τα μη οικονομικά κίνητρα, για την προώθηση μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και τη δημιουργία υποδομών,
- τα στοιχεία του ετήσιου δημόσιου προϋπολογισμού για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών, την ενίσχυση των εργοστασίων κατασκευής τεχνολογιών εναλλακτικών καυσίμων κ.λπ..

Οι προδιαγραφές της ανωτέρω έκθεσης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη της αγοράς εναλλακτικών καυσίμων προσδιορίζονται στα Παραρτήματα I και II της Οδηγίας, αντίστοιχα, τα οποία προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προαναφερόμενων ρυθμίσεων.

Προσαρμόζονται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας στις νέες ρυθμίσεις για την ανάπτυξη αγοράς εναλλακτικών καυσίμων και παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση, με κ.υ.α. και π.δ/γμα, των επιμέρους ζητημάτων (όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκπαίδευσης για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών καυσίμων και τεχνιτών αυτοκινήτων, όροι και προϋποθέσεις επέκτασης του αντικειμένου εργασιών συνεργείων κ.λπ.).

Ορίζεται ρητά ότι, οι παραχωρήσεις της χρήσης χώρων της Ζώνης Λιμένα για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και η εκτέλεση των σχετικών έργων διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την παραχώρηση των εν λόγω χώρων και την αδειοδότηση έργων σε Οργανισμούς Λιμένων (ν. 2971/2001 και ν. 4150/2013).

Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότηση ς των εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ή κατοικημένων περιοχών πρατηρίων υγρών καυσίμων, καθώς και των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου και μικτών πρατηρίων. Συγκεκριμένα:

Επανακαθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, καθώς και η διαδικασία αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας των ανωτέρω πρατηρίων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται, εφεξής, η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ιδιώτη Μελετητή Μηχανικού αντί της αυτοψίας για την καταλληλότητα θέσης οικοπέδου ή γηπέδου, σχετικά με την ίδρυση των εν λόγω πρατηρίων, καθώς και της απόφασης έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης των εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πρατηρίων, ή της έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου.

Προβλέπεται, επίσης, η επιβολή πειθαρχικής ποινής με την καταβολή προστίμου ποσού ίσου με τις αποδοχές τριών μηνών, στην περίπτωση μη διεκπεραίωσης της σχετικής διαδικασίας αδειοδότησης από τις αρμόδιες Αρχές, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Περαιτέρω, καταργείται η υποβολή προϋπολογισμού δαπάνης έργου καθώς και των λοιπών προβλεπόμενων παραστατικών σχετικά με την αμοιβή μελέτης των μηχανικών και των εισφορών αυτών προς τα αρμόδια δημόσια ταμεία, μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ως άνω πρατηρίων.

Επικαιροποιούνται τα απαιτούμενα παράβολα για την έκδοση των προαναφερόμενων αδειών.

Παράλληλα, λαμβάνεται μέριμνα για την περίπτωση ύπαρξης αρχαιολογικών χώρων εντός της οριζόμενης ακτίνας από τα ανωτέρω πρατήρια.

Μετατρέπεται από 1 θετούς διάρκειας σε αορίστου χρόνου, η διάρκεια της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου και καταργούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ανανέωση της εν λόγω άδειας.

Δημιουργείται, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακό Μητρώο των λειτουργούντων «Πρατήριων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων εντός λιμενικής ζώνης, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, με το οριζόμενο περιεχόμενο.

Το εν λόγω Μητρώο διασυνδέεται με μητρώα των λοιπών εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, ενώ με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση αυτού και λοιπά συναφή θέματα.

Έως τη λειτουργία του ανωτέρω μητρώου, τηρείται ψηφιακό μητρώο πρατηρίων ανά αδειοδοτούσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα.

Ρυθμίζονται λοιπά θέματα σχετικά με τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας και συγκεκριμένα:

Επαναπροσδιορίζονται οι προδιαγραφές των βαλβίδων εξαερισμού πίεσης-υποπίεσης των υπόγειων δεξαμενών υγρών καυσίμων.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων, σε μικτά πρατήρια λιανικής διάθεσης υγρών καυσίμων και υγραερίου σε οχήματα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση για τα μικτά πρατήρια της τήρησης απόστασης 10 μ. τουλάχιστον μεταξύ των συσκευών διανομής υγραερίου και των αντλιών βενζίνης πετρελαίου (άρθρο 5 παρ.1, π.δ.595/1984).

Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τον ορισμό Υπεύθυνου Λειτουργίας του Πρατηρίου Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (διαδικασία και προϋποθέσεις ορισμού, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις αυτού κ.λπ).

Επιτρέπεται επ' αόριστον και μετά τη 10η Δεκεμβρίου 2017, η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή των σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται οι οριζόμενες χρήσεις, υπό τις οριζόμενες προϋπόθεσεις. (Κατά τα ισχύοντα, η ανωτέρω ημερομηνία [επτά (7) έτη από την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010], αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία διατήρησης των ανωτέρω υφισταμένων πρατηρίων και σταθμών).

Επιπρόσθετα, επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή νέων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται οι οριζόμενες χρήσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σφράγιση εγκαταστάσεων πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», πλην πρατηρίων υγρών καυσίμων και μεταξύ άλλων:

Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με υπουργικές αποφάσεις, της διαδικασίας, των λοιπών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλης τεχνικής λεπτομέρειας, για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων: i) των αμιγώς ή μικτών, πρατηρίων υγραερίου (LPG) και ii) των πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Παρέχεται η δυνατότητα μείωσης της εσωτερικής απόστασης ασφαλείας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή / και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Αποσαφηνίζονται οι διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν. 4388/2016 σχετικά με την απαγόρευση διέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται παραπλεύρως των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση π.δ/τος, όπου ορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις της ως άνω απαγόρευσης, της μη καταβολής τελών διοδίων αναλογικής χρέωσης και της μη έκδοσης Προπληρωμένης Κάρτας Διόδου. Ειδικότερα, μέχρι να εκδοθεί το εν λόγω π.δ/γμα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, στους οδηγούς που παραβαίνουν την ανωτέρω απαγόρευση διέλευσης και τα οχήματά τους ακινητοποιούνται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 46 παρ. 2 του ν. 2696/1999.

Με κ.υ.α. καθορίζονται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής του προστίμου και της διοικητικής κύρωσης, ο τρόπος είσπραξης αυτού και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα.

Τα ανωτέρω πρόστιμα εισπράττονται σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισμού και προορίζονται να καλύψουν μέρος των δαπανών για τη βελτίωση του οδικού δικτύου και για την υλικοτεχνική υποδομή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών, της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επανακαθορίζονται οι όροι για την άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού και διευρύνονται οι ειδικότητες στις οποίες εντάσσονται τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

Με π.δ/γμα, προσδιορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού και απαριθμούνται οι δραστηριότητες της Μηχανικής ανά ειδικότητα.

Με κ.υ.α. συνιστάται 9μελής Επιτροπή, προκειμένου να εκπονήσει σχέδιο πρότασης για την έκδοση του ως άνω π.δ/τος. Επίσης, συνιστώνται δεκατρείς (13) τριμελείς ομάδες έργου, που συνεπικουρούν την ως άνω Επιτροπή στο έργο της.

Καθορίζονται η σύνθεση της Επιτροπής και των ομάδων έργου, ο τρόπος λειτουργίας τους, το έργο τους και η διαδικασία υλοποίησης αυτού.
 
Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου