Κυριακή, 17 Απριλίου 2016


Μέσα στη φετινή χρονιά θα υποβληθεί από την Κομισιόν η έκθεση σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης του 15% των εγκατεστημένων υποδομών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ως το 2030.


Σήμερα λήγει η προθεσμία της υποβολής αιτήσεων για τη σύσταση Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, η οποία θα προσφέρει στην Κομισιόν την αναγκαία τεχνική βοήθεια για την επίτευξη του στόχου του 15% για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε επίπεδο περιφερειών, χωρών ή/και διασυνοριακών διασυνδέσεων.


Η Ομάδα θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), των Ευρωπαϊκών δικτύων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς, ιδίως Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και από εμπειρογνώμονες και σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία σε θέματα εσωτερικής αγοράς ενέργειας και διασύνδεσης της ηλεκτρικής ενέργειας.


Η ενίσχυση των υποδομών για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις είναι το «κλειδί» για μία πλήρως ενοποιημένη, ανταγωνιστική και βιώσιμη εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Η Κομισιόν έχει ήδη θέσει τον στόχο του 10% για τις διασυνδέσεις ως το 2020, ωστόσο έχει προτείνει την αύξησή του στο 15% ως το 2030. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν κυρίως μέσω των ευρωπαϊκών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest). Στην ανακοίνωσή της για την «Επίτευξη του στόχου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 10%», η Κομισιόν τόνισε ότι για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως τον τερματισμό της απομόνωσης των νησίδων ηλεκτρικής ενέργειας, τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό για όλους τους καταναλωτές και την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή απαιτείται δυναμικότητα διασύνδεσης άνω του 10%, επομένως οι προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να καθοδηγούνται από την ανάγκη να επιτύχουν όλα τα κράτη μέλη δυναμικότητα διασύνδεσης σε ποσοστό τουλάχιστον 15% έως το 2030.Όπως επισημαίνεται, οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών από την άποψη της γεωγραφικής θέσης και της δομής του ενεργειακού μείγματος και εφοδιασμού σημαίνουν ότι απαιτείται προσέγγιση κατά περίπτωση, βάσει διεξοδικής αξιολόγησης των σημείων συμφόρησης, λαμβανομένου υπόψη του κόστους. Οι δομές περιφερειακής συνεργασίας, όπως οι περιφερειακές ομάδες για την ηλεκτρική ενέργεια που συστάθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και οι σχετικές ομάδες υψηλού επιπέδου για τις ενεργειακές υποδομές εκτιμάται θα αποτελέσουν πολύτιμο πλαίσιο για τη συζήτηση και συμφωνία επί της περαιτέρω πορείας.Οι εν λόγω ομάδες υψηλού επιπέδου προσθέτουν μια πολιτική διάσταση, στρατηγική κατεύθυνση και κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για τις τεχνικές εργασίες, και συμβάλλουν στην επισήμανση και την προώθηση έργων προτεραιότητας στις σχετικές περιφέρειες. Επιπροσθέτως της ομάδας υψηλού επιπέδου του σχεδίου διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής (BEMIP), η οποία αναμορφώθηκε το 2015, δύο νέες ομάδες υψηλού επιπέδου συγκροτήθηκαν το 2015: η ομάδα υψηλού επιπέδου για τις διασυνδέσεις στην Νοτιοδυτική Ευρώπη (Ιβηρική Χερσόνησος) και η ομάδα υψηλού επιπέδου για τη συνδεσιμότητα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης όσον αφορά το φυσικό αέριο (CESEC).
Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου