Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

ΡΑΕ: Η Ετήσια Έκθεση Συμμόρφωσης του ΔΕΔΔΗΕ για το 2015


Την ετήσια έκθεση συμμόρφωσης του ΔΕΔΔΗΕ για το 2015 δημοσίευσε η ΡΑΕ (βλ. εδώ). Η έκθεση συντάσσεται κατ ́ επιταγή του Νόμου 4001/2011, άρθρο 124,§10 σύμφωνα με τον οποίο ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης εκπονεί ετήσια έκθεση και την κοινοποιεί στη ΡΑΕ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους.
Στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για την εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, αξιολογείται η επάρκεια της εφαρμογής τους και διατυπώνονται προτάσεις του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης όσο αφορά στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και στην εκτέλεσή του. Η παρούσα έκθεση αφορά το έτος 2015 και γίνεται σε συνέχεια των τριών τριμηνιαίων αναφορών του 2015 που έχουν ήδη υποβληθεί από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης στη ΡΑΕ (το αντικείμενο της τριμηνιαίας αναφοράς του 4ου τριμήνου του 2015περιλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση).

Στην ενότητα 2,συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην εφαρμογή από τον ΔΕΔΔΗΕ των Οργανωτικών Μέτρων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, ήτοι Μέτρων που είναι απαραίτητα να υλοποιηθούν εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το Πρόγραμμα, ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη οργανωτική βάση για την εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Τέτοια Μέτρα είναι αυτά που αφορούν στην εκπαίδευση του προσωπικού, στη διαδικασία του ελέγχου της εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης, στην εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, στην οργάνωση της παρακολούθηση κάθε μεταβολής που επέρχεται στο νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο, ως και στην έκδοση οδηγιών σχετικά με Βασικές Αρχές του προγράμματος Συμμόρφωσης όπως για τον τρόπο διαχείρισης και διαφύλαξης των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, κλπ.

Στην ενότητα 3 παρουσιάζονται οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (πρώτο έτος εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης) και αναλύονται τα αποτελέσματά τους. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν κυρίως Μέτρα που σχετίζονται με την αρχική λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ (ανεξαρτησία Διοικητικών Οργάνων, κτηριακό διαχωρισμό, εφαρμογή της διακριτής εταιρικής οπτικής ταυτότητας, τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών στο πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΜΗΣ, κλπ.) καθώς και σε μερικές κρίσιμες δραστηριότητες της εταιρείας (διαχείριση εργολάβων, αλλαγή εκπροσώπησης Πελατών Προμηθευτών δικτύου, ενημέρωση χρηστών μέσω διαδικτύου και πληροφοριακών εντύπων για τις εγγυημένες υπηρεσίες, ανάρτηση στον ιστότοπο ενημερωμένων καταστάσεων με τα αιτήματα παραγωγών ΑΠΕ κλπ.). Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2015 συνολικά 147 έλεγχοι σε 34 Περιοχές και 8 Κεντρικές Υπηρεσίες καθώς και 6 επανέλεγχοι σε αντίστοιχες Περιοχές της Εταιρείας.


Τέλος στην ενότητα 4 παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τους πραγματοποιηθέντες ελέγχους και γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας εφαρμογής των Μέτρων του Προγράμματος Συμμόρφωσης.

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου