Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Δύο Ανοικτοί Διαγωνισμοί Εκπόνησης Πιστοποιημένων Μετρήσεων Αιολικού Δυναμικού Από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες


Τους παρακάτω δύο ανοικτούς διαγωνισμούς για την εκπόνηση πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού προκήρυξε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες:
1.ΘΕΜΑ: Διενέργεια Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για την«Eκπόνηση πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού με 80μετρο ιστό, διάρκειας ενός έτους, στη θέση Μηλιά Ροδόπης, με συνδυασμό 40μετρου ιστού, διάρκειας 36 μηνών και lidar διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών στη θέση Αετοπηγή Ροδόπης και με συνδυασμό 54μετρου ιστού, διάρκειας 36 μηνών και lidar διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών στη θέση Βορεινό Πέλλας».

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. κατά 100% προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε συμμετοχή σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου της Υπηρεσίας: «Eκπόνηση πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού με 80μετρο ιστό, διάρκειας ενός έτους, στη θέση Μηλιά Ροδόπης, με συνδυασμό 40μετρου ιστού, διάρκειας 36 μηνών και lidar διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών στη θέση Αετοπηγή Ροδόπης και με συνδυασμό 54μετρου ιστού, διάρκειας 36 μηνών και lidar διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών στη θέση Βορεινό Πέλλας» με ενδεικτικό Προϋπολογισμό Υπηρεσίας ύψους εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (155.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Αρμόδια Διεύθυνση για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Αιολικής & Ηλιακής Ενέργειας της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, οδός Καποδιστρίου 3, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, τηλέφωνο 0030 – 211113 9368 0030 – 211113 9368 .
Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει από τοπρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στην οδό Καποδιστρίου 3, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, στις 11 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 12.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 12:00 π.μ.) ενώ η αποσφράγιση θα γίνει στην αίθουσα συσκέψεων ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Τα Τεύχη της Διακήρυξης θα διατίθενται στον επίσημο ιστότοπο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) από Πέμπτη 28 Απριλίου 2016.
Κατεβάστε το αρχείο

2.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υπ’ αρ. 0013/16/5300 για την υπηρεσία: «Εκπόνηση πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣυπ’ αρ. 0013/16/5300 για την υπηρεσία: «Εκπόνησηπιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού(κατά τα οριζόμενα στο MEASNET-Evaluation of site specific wind conditions-v1.Nov.2009 και στο ν. 3468/2006 ως ισχύει) από πιστοποιημένους φορείς(σύμφωνα με το πρότυπο DIN?EN ISO/IEC17025/2005, όπως ισχύει κάθε φορά) , με ανεμογραφικό ιστό ύψους τουλάχιστον 55 μέτρων (A.G.L.), διάρκειας ενός (1) έτουςΥΠΗΡΕΣΙΑ Α») και την παράλληλη εκπόνησημετρήσεων αιολικού δυναμικού με συσκευήlidar, διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών( « ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β») στη θέση Αέρας Μουζακίου Καρδίτσας», ενδεικτικής συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€ 80.000), πλέον ΦΠΑ.
Αρμόδια Διεύθυνση για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Αιολικής & Ηλιακής Ενέργειας της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, οδός Καποδιστρίου 3, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, τηλέφωνο 0030 – 211113 9368 0030 – 211113 9368 .
Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει από τοπρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στην οδό Καποδιστρίου 3, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, στις 11 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 12.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 12:00 π.μ.).
Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς και τα σχετικά αυτής θα διατίθενται στον επίσημο ιστότοπο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ( www.ppcr.gr) από Πέμπτη 28 Απριλίου 2016.
Κατεβάστε το αρχείο

Πηγή energia.gr  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου