Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Διαβούλευση της ΡΑΕ για Τροποποίηση του Κώδικα Αναφορικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου


Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφασής της (ΦΕΚ Β’697/16.03.2016) για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εισαγωγή και εφαρμογή της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση εισήγηση του ΑΔΜΗΕσχετικά με την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ) και ειδικότερα την προσθήκη του κεφαλαίου 9.

Με την προσθήκη αυτή, περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία εκκαθάρισης της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, ώστε να υπολογιστούν αναλυτικά τόσο οι αποζημιώσεις που αποδίδονται στους Καταναλωτές Διακοπτόμενου Φορτίου, όσο και οι χρεώσεις που τους επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους με Εντολές Περιορισμού Ισχύος στα πλαίσια της συμμετοχής τους στην Υπηρεσία.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 06.05.2016
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-system@rae.gr ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου