Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Στα 300 Eυρώ/Μεγαβατώρα Αυξήθηκε η Μέγιστη Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας

Tον καθορισμό της διοικητικά οριζόμενης μέγιστης τιμής προσφοράς ενέργειας, στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, σε 300 €/MWh, αποφάσισε η ΡΑΕ. Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από τις 15 Ιουλίου.
Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του κοινοποιηθέντος Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας θεωρήθηκε ότι η διατήρηση στα ίδια επίπεδα (σ.σ. 150 ευρώ/MWh) της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας δύναται να συνιστά ρυθμιστική και αγοραία ανεπάρκεια, σύμφωνα με την παραγρ. 217 των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας 2014-2020.

Για το λόγο αυτό, κατά συνεπή και συστηματική εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης ως προϋπόθεσης έγκρισης του Μηχανισμού, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύθηκε να αυξήσει σταδιακά την προκείμενη Μέγιστη Τιμή της Οριακής Τιμής Συστήματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 25 της Απόφασης C(2016)/1791 final/31.3.2016 για την υπόθεση κρατικής ενίσχυσης SA 38968, όπου αποτυπώνεται το περιεχόμενο της εν λόγω δέσμευσης, η παρούσα Μέγιστη Τιμή δέον να αυξηθεί κατά 100% κατά την ημέρα εφαρμογής του ανωτέρω Μηχανισμού.
Περαιτέρω αύξηση της νέας Μέγιστης Τιμής, ήτοι πλέον του ορίου των 300 €/ΜWh, θα εκτιμηθεί βάσει των πορισμάτων σχετικής Μελέτης Επιπτώσεων, καθώς και μελέτης για τον προσδιορισμό της αξίας απώλειας φορτίου (Value Of Lost Load, VOLL), που θα εκπονηθούν εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
Η υλοποίηση της σχετικής μεταρρύθμισης εντάσσεται στο πλαίσιο προώθησης της σύζευξης της ελληνικής αγοράς με την αντίστοιχη ιταλική, όπου το όριο για την ενδοημερήσια αγορά ηλεκτρισμού προσδιορίζεται κατά το μέγεθος VOLL (Value of Lost Load) σε 3.000 €/ΜWh.
Η αποφυγή προσδιορισμού της μέγιστης επιτρεπόμενης χονδρεμπορικής τιμής ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα συνιστά καίρια επιλογή για τη λειτουργία της (χονδρεμπορικής) αγοράς υπό όρους ρευστότητας και ανταγωνισμού, όπως προκύπτει από τη σχετική κοινή προσέγγιση. 
Συγκεκριμένα, στο Nord Pool (όπου συμμετέχουν οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες) το ανώτατο όριο είναι 3.000 €/MWh, όπως επίσης στο Βέλγιο και την Ιταλία. Το εν λόγω όριο προσαυξάνεται στις 10.000 €/ΜWh για τις χώρες που συμμετέχουν στο EPEX (Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ελβετία), ενώ ακόμη και στην Ιρλανδία, όπου η αγορά λειτουργεί κατά το μοντέλο της υποχρεωτικής κοινοπραξίας (mandatory pool), όπως και στην Ελλάδα, η ανώτερη επιτρεπόμενη τιμή εγγίζει τα 1.000 €/ΜWh.
Η ΡΑΕ διενέργησε δημόσια διαβούλευση από τις 9 ως τις 16 Ιουνίου, στην οποία συμμετείχαν η ΔΕΗ και ο ΕΣΑΗ. Σύμφωνα με την ΡΑΕ, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι ο διπλασιασμός του price cap ερείδεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής.
Σύμφωνα με την εμπειρία που έχει αποκομίσει η ΡΑΕ εκ της παρακολούθησης επί σειρά ετών της πρακτικής εφαρμογής του υφιστάμενου ανώτατου ορίου (150 €/ΜWh), προκύπτει ότι η Οριακή Τιμή του Συστήματος εξισούται με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μόνο ελάχιστες ώρες κατ΄ έτος, και δη όταν εκδηλώνονται εξαιρετικές καταστάσεις. Ωστόσο, η ενδεχόμενη εξίσωση, λόγω ακριβώς του εξαιρετικού της χαρακτήρα, δεν συνιστά πρόσφορο μέσο για την αύξηση των τιμολογίων των τελικών καταναλωτών δια της μετακύλισης σε αυτά του περιστασιακά επαυξημένου κόστους εκ της χονδρεμπορικής αγοράς.
Η ΡΑΕ σημειώνει, τέλος, ότι σε συνεργασία με τον ΛΑΓΗΕ, θα θέσει το κατάλληλο πλαίσιο για την εποπτεία της διαδικασίας υποβολής προσφορών από τους συμμετέχοντες, σε συνέχεια της παρούσας απόφασης, ώστε να δύναται να επέμβει άμεσα, επιβάλλοντας τις τυχόν αναγκαίες κυρώσεις, προκειμένου ιδίως για την αποτροπή στρεβλώσεων και καταχρηστικών πρακτικών, την αποκατάσταση του ανταγωνισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, καθώς και τη διαφύλαξη του συναφούς δημοσίου συμφέροντος.

Πηγή energia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου