Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Νότης Μαριάς: Στις Ελληνικές Αρχές Επιρρίπτει Ευθύνες η Κομισιόν για τα Δικαιώματα Εκπομπών Αερίων

Στις Ελληνικές κυβερνήσεις απέδωσε την ευθύνη για την μη-εξαίρεση της Ελλάδας από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην ηλεκτροπαραγωγή, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ε.Ε., μετά από Ερώτηση που του απηύθυνε ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Νότης Μαριάς.
Στην Γραπτή Ερώτησή που κατέθεσε στις 27 Μαΐου, ο Νότης Μαριάς ζητούσε από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εξαίρεση της Ελλάδας από τις εν λόγω υποχρεώσεις για την περίοδο 2021-2030, καθώς προβλέπεται δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην ηλεκτροπαραγωγή για τα κράτη-μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο του 60% του μέσου όρου της Ε.Ε. Η χώρα μας, που γνωρίζει συνεχιζόμενη ύφεση λόγω των μνημονίων, ενώ ξεπερνά ελαφρώς το κριτήριο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2013 (62%) - που είναι και το έτος αναφοράς της σχετικής νομοθεσίας - εντούτοις το πληροί για το 2014 (59,7%).

Στην Απάντηση που απέστειλε στις 18 Ιουλίου, ο κ. Κανιέτε αναφέρει ότι η συμφωνία «σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της επιλεξιμότητας ορισμένων κρατών μελών για παροχή διαρκούς δωρεάν κατανομής στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής κατά την περίοδο μετά το 2020, με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2013 σε ευρώ σε τιμές της αγοράς», ελήφθη τον Οκτώβριο του 2014 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, άρα με την σύμφωνη γνώμη της τότε Ελληνικής κυβέρνησης.
Και δυστυχώς καμία Ελληνική κυβέρνηση έως σήμερα δεν έχει κάνει αποφασιστικές κινήσεις προς την Ε.Ε. για να διορθωθεί η εν λόγω νομοθεσία, που αδικεί κατάφορα την Ελλάδα και φουσκώνει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ την ίδια στιγμή που απειλεί και την βιωσιμότητά της.
Για τον λόγο αυτόν, σε συνέχεια της Ερώτησής του, ο Νότης Μαριάς είχε καταθέσει σημαντικές τροπολογίες του Κανονισμού 2003/87/ΕΚ στις 15 Ιουνίου, με στόχο να συνυπολογίζεται και το κατά κεφαλή ΑΕΠ του έτους 2014 για την απαλλαγή των κρατών μελών από τις υποχρεώσεις αυτές.
Οι εν λόγω τροπολογίες αναμένεται να τεθούν σε διαδικασία ψηφοφορίας τον προσεχή Οκτώβριο.

Ακολουθούν τα κείμενα της Ερώτησης του Νότη Μαριά και της σχετικής Απάντησης του Επιτρόπου Κανιέτε:
Κατ' εξαίρεση εκχώρηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην ηλεκτροπαραγωγή της Ελλάδας - 27 Μαΐου 2016
Η πρόταση που κατέθεσε η Επιτροπή στις 15/7/2015 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων για την περίοδο 2021-2030, με την οποία αναθεωρεί την Οδηγία 2003/87/ΕΕ, δεν διορθώνει τις δυσλειτουργίες στο υπάρχον σύστημα.
Το γεγονός ότι όλες οι γειτονικές χώρες της Ελλάδας, με εξαίρεση την Ιταλία, δεν έχουν υποχρεώσεις για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων για την ηλεκτροπαραγωγή, είτε επειδή δεν είναι μέλη της Ε.Ε. είτε επειδή απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή λόγω χαμηλού ΑΕΠ, δημιουργεί στρεβλώσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και στον ανταγωνισμό, γεγονός που αποτυπώνεται σε αυξημένες ελληνικές εισαγωγές ρεύματος και απειλεί τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ.
Επίσης, ενώ η πρόταση προβλέπει δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην ηλεκτροπαραγωγή για τα κράτη-μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο του 60% του μέσου όρου της Ε.Ε., με έτος αναφοράς το 2013, εντούτοις δεν συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα καθώς ξεπερνά ελαφρώς το κριτήριο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2013 (62%), παρ' ότι το πληροί για το 2014 (59,7%).
Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη ύφεση που έχουν επιφέρει τα μνημόνια, την αύξηση της ενεργειακής φτώχειας και την απώλεια ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εταιριών, ερωτάται η Επιτροπή εάν θα μεριμνήσει για την κατ' εξαίρεση εκχώρηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην ηλεκτροπαραγωγή της Ελλάδας.

Απάντηση του κ. Arias Cañete εξ ονόματος της Επιτροπής - 18 Ιουλίου 2016
Όσον αφορά τις δυνητικές διασυνοριακές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση της υφιστάμενης παρέκκλισης σχετικά με την δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην ηλεκτροπαραγωγή από άλλα κράτη μέλη που βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα, οι σχετικές αιτήσεις για χρήση αυτής της παρέκκλισης υπόκεινται σε αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων από την Επιτροπή, η οποία έλαβε υπόψη τις ανησυχίες ως προς τις πιθανές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό. Επιπλέον, η συνολική ποσότητα της εν λόγω δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών αερίων περιορίζεται ανάλογα με τις ιστορικές εκπομπές που συνδέονται με την ακαθάριστη εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή και τείνει να μηδενιστεί το 2020.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία, τον Οκτώβριο του 2014, σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της επιλεξιμότητας ορισμένων κρατών μελών για παροχή διαρκούς δωρεάν κατανομής στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής κατά την περίοδο μετά το 2020, με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2013 σε ευρώ σε τιμές της αγοράς. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ για την Ελλάδα για το έτος 2013 υπερβαίνουν αυτό το όριο. Η πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων για την περίοδο μετά το 2020 σέβεται πλήρως τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και, ως εκ τούτου, η Ελλάδα δεν είναι επιλέξιμη για να παράσχει δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην ηλεκτροπαραγωγή.
Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου