Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

ΑΔΜΗΕ: Τι Αναφέρει η Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής Προγράμματος Συμμόρφωσης για το 2015

Ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής Προγράμματος Συμμόρφωσης για το έτος 2015 (βλ. εδώ). Συντάκτης της έκθεσης είναι ο Μελέτιος Γ. Οικονόμου, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Όπως τονίζεται στα συμπεράσματα της έκθεσης, από τις συνεντεύξεις με τις Εταιρικές Υπηρεσιακές Μονάδες (Διευθυντές & Στελέχη των αντίστοιχων Μονάδων) και τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενέργησε ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι οι Υπηρεσιακές μονάδες του ΑΔΜΗΕ συμμορφώνονται με το Νομικό και Ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας. Τηρούνται οι αρχές της ισότιμης αντιμετώπισης και μη διακριτικής συμπεριφοράς του ΑΔΜΗΕ απέναντι στους χρήστες του ΕΣΜΗΕ και τους φορείς της Αγοράς Η.Ε., η ανεξαρτησία της Εταιρείας από τις λοιπές εταιρείες του ομίλου, η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας & η διαφάνεια.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν τα παρακάτω σημεία, τα οποία προτείνεται να βελτιωθούν ως εξής:
- Ο Ιστότοπος του ΑΔΜΗΕ μπορεί να επανασχεδιαστεί αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες (παράγραφος 2.7)
- Η διαδραστική πλατφόρμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο επίτευξης των Εταιρικών στόχων σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού. Πρέπει να τεθεί το συντομότερο δυνατό σε παραγωγική λειτουργία (παράγραφος 2.8)
- Είναι ανάγκη το εκάστοτε Πλάνο Ελέγχου που καταρτίζει η Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου να περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – και αυτούσια Πεδία Ελέγχου που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. (παράγραφος 3.2)
- Σε περίπτωση επικαιροποίησης του Προγράμματος Συμμόρφωσης δύναται να ληφθούν υπόψη τα προτεινόμενα στην παράγραφο 3.3
- Η Κατάρτιση Στοιχείων και οι Δημοσιεύσεις Στοιχείων για τα προγράμματα Συντήρησης Μονάδων και Συστήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΚΔΣ, θα πρέπει να καλύπτουν μεγαλύτερα μελλοντικά χρονικά διαστήματα (παράγραφος 4.5)
- Όσον αφορά τις γραπτές ενστάσεις, παράπονα, καταγγελίες των συμμετεχόντων στην Η.Ε .πέραν των δυνατοτήτων που ήδη υπάρχουν για την υποβολή εγγράφου ή/και της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προτείνω να θεσπιστεί διαδικασία ώστε να συγκεντρώνονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων/πληροφοριών, προκειμένου τα στοιχεία να γίνονται διαθέσιμα στην αρμόδια Διεύθυνση και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.
Σημειώνεται ότι η εκπόνηση και υποβολή της έκθεσης για το έτος 2015 διενεργείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, όπως αυτά απορρέουν από τα κάτωθι:
- Ν.4001/11 (ΦΕΚ179Α/22.08.2011, παρ. 3 του άρθρου 107)
- ΚοινοτικήΟδηγία2009/72/ΕΚ
- Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΔΜΗΕ Απόφαση ΔΣ 61/05.07.2012
Τέλος, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, κ. Μελέτιος Γ. Οικονόμου, τονίζει ότι «ανέλαβα τα καθήκοντά μου την 1η Μαρτίου 2016-δυνάμει της από 25-02-2016 απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ. Το μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο διατελώ στην θέση του Υπευθύνου Συμμόρφωσης αποτελεί στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ανάγνωση της παρούσας έκθεσης».

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου