Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΡΑΕ: Ενημέρωση για το Εικονικό Σημείο Δηλώσεων στο Φυσικό Αέριο


Με σημερινή της ανακοίνωση η ΡΑΕ ενημερώνει τους συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου, οι οποίοι:
α) έχουν συνάψει συμβάσεις προμήθειας ή/και μεταφοράς με παράδοση ή παραλαβή στο Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ), και
β) υπέχουν της υποχρέωσης να αναφέρουν τις ως άνω συναλλαγές κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό REMIT 1227/2011,
όπως χρησιμοποιούν στις σχετικές αναφορές τους ως Κωδικό EIC για το ΕΣΔ το: 21Z000000000471G.
Σημειώνεται ότι το ΕΣΔ, όπως ορίζεται σήμερα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, δεν εμπίπτει σε καμία εκ των ορισθέντων από τον ENTSOe (ως διαχειριστή της βιβλιοθήκης κωδικών EIC) κατηγορίες. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η αναφορά των εν λόγω στοιχείων στο REMIT χωρίς καθυστερήσεις, ο ως άνω Κωδικός είναι ορισμένος ως “type Z, function=VTP”, δηλαδή ως εάν το ΕΣΔ να αποτελεί Σημείο Εικονικών Συναλλαγών (Virtual Trading Point, VTP).
O Διαχειριστής του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., θα εκκινήσει άμεσα τη διαδικασία αίτησης στον ENTSOe για τον ορισμό νέας κατηγορίας κωδικών, στην οποία θα αποτυπώνεται ορθά η λειτουργία του ΕΣΔ στο ελληνικό Σύστημα, ώστε εν συνεχεία να ληφθεί νέος κωδικός EIC της κατηγορίας αυτής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ενημερωθούν εκ νέου οι συμμετέχοντες ώστε να υποβάλουν διορθωτικές αναφορές στο REMIT υπό το νέο κωδικό. 

Πηγή energia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου